Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. sygn. akt II C 52/19 – Przegrana mBanku S.A. wobec stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego

Przewodniczący: Sędzia (del.) Anna Bonkowska
Protokolant: Dawid Kokoszka
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa A. W. i A. B. (1) przeciwko (…) S.A. w W.
o zapłatę i ustalenie
1. ustala, iż umowa nr (…) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 11 sierpnia 2006 r. w W. pomiędzy (…) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. (obecnie (…) Spółką Akcyjną z siedzibą w W.), a A. W. i A. B. (1) jest nieważna;
2. zasądza od (…) S.A. w W. na rzecz A. W. i A. B. (1) solidarnie kwotę 5 193,30 ( pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 30/100) złotych tytułem opłat uiszczonych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2019r. do dnia zapłaty
3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
4. znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.
UZASADNIENIE

 

Czytaj dalej