Kategoria: Kredyty frankowe (Strona 2 z 19)

BNP Paribas S.A. kwestionował interes prawny kredytobiorców żądających stwierdzenia nieważności kredytu frankowego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2021 roku sygn.akt. I ACa 646/20 – bezskutecznie BNP Paribas S.A. kwestionował interes prawny kredytobiorców żądających stwierdzenia nieważności kredytu frankowego

 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie  w składzie:

SSA Krzysztof Górski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSA Dorota Gamrat-Kubeczak

SSA Ryszard Iwankiewicz

 

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 roku, na posiedzeniu niejawnym w Szczecinie sprawy z powództwa B. B. i A. B. (1) przeciwko (…) Bank (…) spółce akcyjnej w W. o ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 października 2020 r. sygn. akt I C 647/20

 

  1. oddala apelację;
  2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4050 zł (czterech tysięcy pięćdziesięciu złotych) tytułem kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Czytaj dalej

Kolejna przegrana banku PKO Bank Polski S.A. z sporze z kredytobiorcami frankowymi

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 8 marca 2021 r. sygn.akt. I C 638/20

– kolejna przegrana banku PKO Bank Polski S.A. z sporze z kredytobiorcami frankowymi

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Przemysław Jagosz

Protokolant sekr. sąd. Joanna Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2021 r., w O., na rozprawie, sprawy z powództwa I. F. i K. F. przeciwko (…) Bank (…) S.A. w W. o ustalenie

 

  1. ustala, że umowa nr (…) o kredyt mieszkaniowy (…), zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego w dniu 27.06.2008 r. jest nieważna;

 

  1. zasądza od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Czytaj dalej

Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2021 r. C-19/20
Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej – Ustalenie kursu wymiany walut – Umowa nowacji – Skutek odstraszający – Obowiązki sądu krajowego – Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1

Czytaj dalej

« Poprzednia strona Wcześniejsza strona »

© adowakatkredytfrankowy.pl 2022 Adwokat Kredyt Frankowy

Up ↑

Szybki kontakt!
+
Wyślij!