Kategoria: Kredyty frankowe (Strona 1 z 19)

Przegrana ING Bank Śląski S.A w sporze z frankowiczami

 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 listopada 2020 r. sygn.akt. I ACa 200/19

brak możliwości zastosowania w rozliczanych stron średniego kurs NBP – przegrana ING Bank Śląski S.A w sporze z frankowiczami

 

 

w składzie: Przewodniczący : SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie : SA Lucyna Morys – Magiera SO del. Tomasz Tatarczyk

 

Protokolant : Katarzyna Noras

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2020 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa A. C. i G. C. przeciwko (…) Bankowi (…) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt II C 978/17

 

1)  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

  1. a) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 576 522,86 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 86/100) złote z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
  2. b) oddala powództwo w pozostałej części,
  3. c) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 11 817 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych z tytułu kosztów procesu,
  4. d) nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach 5 566,86 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć i 86/100) złotych z tytułu nieopłaconych wydatków sądowych;

2)  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3)  zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 9 100 (dziewięć tysięcy sto) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego;

4)  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Katowicach 319,78 (trzysta dziewiętnaście i 78/100) złotych z tytułu nieuiszczonych wydatków sądowych.

Czytaj dalej

Nieważna umowa kredytu frankowego udzielonego przez BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia  13 stycznia 2021 r. sygn.akt. I ACa 973/20

nieważna umowa kredytu frankowego udzielonego przez BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) – klauzula indeksacyjna  – brak obiektywnego mechanizmu, który pozwoliłby ustalić świadczenie kredytobiorcy w sposób niezależny od decyzji banku.

 

Przewodniczący: Sędzia SA Wiesława Kuberska

Sędziowie: SA Joanna Walentkiewicz-Witkowska

SO del. Jacek Świerczyński (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Bartosz Kędziora

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. F. i W. W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umowy ewentualnie o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2020 r. sygn. akt I C 208/20

 

  1. oddala apelację;
  2. zasądza od (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. F. i W. W. kwotę 8.100 (osiem tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Czytaj dalej

Deutsche Bank musi zapłacić kredytobiorcy przeszło 133 00 zł wobec stwierdzenia nieważności kredytu hipotecznego

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2021 sygn. akt XXV C 2665/19

– Deutsche Bank musi zapłacić kredytobiorcy przeszło 133 00 zł wobec stwierdzenia nieważności kredytu hipotecznego, które wpłacono tytułem rat kapitałowo – odsetkowych

 

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Duda

Protokolant: sekretarz sądowy Patryk Kaniecki

 

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko (…) Bank (…) AG z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę, ewentualnie o zapłatę

 

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) sporządzona w dniu 28 marca 2008 r., zawarta pomiędzy (…) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce a M. K. (noszącą obecnie nazwisko H.), jest nieważna;

 

  1. oddala powództwo w pozostałej części;

 

III.  zasądza od (…) Bank (…) AG z siedzibą w W. na rzecz M. H. kwotę 3.895,10 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Czytaj dalej

« Poprzednia strona

© adowakatkredytfrankowy.pl 2024 Adwokat Kredyt Frankowy

Up ↑

Szybki kontakt!
+
Wyślij!