Autor: Kredyty Frankowe (Strona 2 z 17)

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt I C 720/20 nieważny kredyt frankowy udzielony przez PKO BP S.A.

W składzie następującym:
Przewodniczący sędzia Przemysław Jagosz
Protokolant sekr. sąd. Joanna Kamińska
po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2021 r., w O., na rozprawie, sprawy z powództwa M. M. (1), E. M. (1), B. P. (1), E. P. przeciwko (…) Bank (…) S.A. w W. o zapłatę
I. oddala powództwo w całości;
II. zasądza od powodów na rzecz pozwanego kwotę 10 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
UZASADNIENIE

 

Czytaj dalej

wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r. sygn. akt: I C 238/20 unieważniona umowa kredytu frankowego BRE BANK Spółka Akcyjna ( obecnie mBank S.A.)

w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia Wojciech Wacław
Protokolant: Justyna Szubring
po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa I. M.
przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie, ewentualnie o zapłatę
I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) z dnia 20 04 2010 r. nr (…) waloryzowana kursem CHF zawarta pomiędzy powódką I. M., a (…) Bank SA z siedzibą w W. jest nieważna;
II. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11 817,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
UZASADNIENIE

Czytaj dalej

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. sygn. XXV C 1973/17 umowa kredytu hipotecznego w PLN oprocentowana według wskaźnika LIBOR jest sprzeczna z rozporządzeniem UE nr 596/2014 znanym szerzej jako rozporządzenie BMR.

Przewodniczący: SSO Piotr Bednarczyk
po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sprawy z powództwa M. S. (1) i T. S. przeciwko (…) Bank SA w W.
o zapłatę i ustalenie ewentualnie zapłatę i ustalenie
1. Zasądza od (…) Bank SA w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 1 258 027, 52 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;
2. Oddala powództwo w pozostałej części;
3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 30 734 zł (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote ) tytułem zwrotu kosztów procesu.
UZASADNIENIE

Czytaj dalej

« Poprzednia strona Wcześniejsza strona »

© adowakatkredytfrankowy.pl 2024 Adwokat Kredyt Frankowy

Up ↑

Szybki kontakt!
+
Wyślij!