Autor: Kredyty Frankowe (Strona 1 z 17)

Przegrana mBanku S.A. wobec stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. sygn. akt II C 52/19 – Przegrana mBanku S.A. wobec stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego

Przewodniczący: Sędzia (del.) Anna Bonkowska
Protokolant: Dawid Kokoszka
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa A. W. i A. B. (1) przeciwko (…) S.A. w W.
o zapłatę i ustalenie
1. ustala, iż umowa nr (…) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 11 sierpnia 2006 r. w W. pomiędzy (…) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. (obecnie (…) Spółką Akcyjną z siedzibą w W.), a A. W. i A. B. (1) jest nieważna;
2. zasądza od (…) S.A. w W. na rzecz A. W. i A. B. (1) solidarnie kwotę 5 193,30 ( pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 30/100) złotych tytułem opłat uiszczonych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2019r. do dnia zapłaty
3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
4. znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.
UZASADNIENIE

 

Czytaj dalej

Oddalona apelacja Banku PKO BP S.A. od wyroku Sąd I inst., którym zasądzono środki na rzecz frankowicza

Wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn.akt. V Ca 472/20 – Oddalona apelacja Banku PKO BP S.A. od wyroku Sąd I inst., którym zasądzono środki na rzecz frankowicza

W składzie:
Przewodnicząca: Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz
Sędziowie: Joanna Machoń (del.) Dorota Walczyk
Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Widulińska
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa P. J. przeciwko (…) Bankowi (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego

Czytaj dalej

Stwierdzenia nieważność kredytu frakowego

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 stycznia 2021 r. sygn. I C 81/20  – Stwierdzenia nieważność kredytu frakowego

W składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia (del.) Hanna Kaflak-Januszko
Protokolant:st. sekretarz sądowy Karina Hofman
po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. S.
przeciwko (…) Bank (…) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie, ewentualnie o zapłatę
I. ustala, że umowa kredytu stron (…) (…) nr (…) z 1.09.2008r. jest nieważna;
II. zasądza od pozwanego (…) Bank (…) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. S. 6.417,00 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 00/100) kosztów procesu.
UZASADNIENIE

 

Czytaj dalej

« Poprzednia strona

© adowakatkredytfrankowy.pl 2024 Adwokat Kredyt Frankowy

Up ↑

Szybki kontakt!
+
Wyślij!